Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viafutureiscoming futureiscoming
4627 a459 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
9670 df3e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viablondi blondi
3422 2173 390

a-spicy-memes:

It’s blue Ok

Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
4827 8242 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4856 c443 390
Reposted fromkjuik kjuik vialajla lajla
5211 ec25 390
Reposted fromFlau Flau viacygi-chan cygi-chan
Reposted fromgreensky greensky viairmelin irmelin
6115 d456 390
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
Boże drogi! Jak mi to wszystko obrzydło!
— F. Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted frommaardhund maardhund viafutureiscoming futureiscoming
8241 a1e0 390
Reposted fromsosna sosna viafutureiscoming futureiscoming
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz vialemkove lemkove
1950 4b43 390
I weź tu nie marz o całkowitej anihilacji rodzaju ludzkiego
Reposted fromJapko Japko
2454 89c8 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viainsanedreamer insanedreamer
8944 9239 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafutureiscoming futureiscoming
2602 ce3d
7410 d944 390
Reposted frommeem meem viablubra blubra
5945 1a07 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadomqe domqe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl